Bygga nytt/Bygga till

Ritning

På dessa sidor hittar du information som kan vara till hjälp när du tänker köpa, bebygga eller ändra en fastighet i Malmö.

Frågor som berör stads- och detaljplaner, bygglov, kartor och fastighetsbildning med mera handläggs av Stadsbyggnadskontoret.

Frågor rörande fastighetsförvärv och tomträtt handläggs av Fastighetskontoret.

För en del av våra tjänster tar vi ut en avgift, enligt fastställd taxa.

Nu kan du söka ditt bygglov digitalt!
Läs mer här.

Nya åtgärder (Attefallshusreglerna) som kan genomföras utan krav på bygglov men som är ANMÄLNINGSPLIKTIGT till Stadsbyggnadsnämnden

De nya reglerna gäller enbart för en- och tvåbostadshus och kräver att du gör en anmälan och får ett startbesked från Stadsbyggnads-nämnden. Observera att reglerna inte gäller för en- och tvåbostadshus som omfattas av förbud mot förvanskning enligt 8 kapitlet 13 § plan- och bygglagen (2010:900).
Följande åtgärder omfattas av lagändringen;
•    Uppföra en fristående komplementbyggnad/bostad på maximalt 25 m² med ett avstånd till tomtgräns på minst 4,5 meter. Om placering sker närmare tomtgräns krävs ett godkännande från dina grannar.
•    Uppföra en tillbyggnad på sin huvudbyggnad på maximalt 15 m² med ett avstånd till tomtgräns på minst 4,5 meter. Om placering sker närmare tomtgräns krävs ett godkännande från dina grannar.
•    För enbostadshus låta inreda ytterligare en bostad.
•    Låta uppföra maximalt 2 st takkupor (s.k. enfackstakkupor där ingen ändring sker av bärande konstruktion). Denna åtgärd kräver ingen teknisk anmälan.

Kontakta alltid stadsbyggnads-kontoret vid tveksamheter om din åtgärd kräver bygglov eller inte.
De nya reglerna börjar gälla den 2 juli 2014.
Anmälan enligt Attefallshusreglerna, vad ska den innehålla?

Information på regeringens hemsida

Byggfelsförsäkringen avskaffas

Från och med den 1 juni 2014 krävs inte längre att man tecknar en byggfelsförsäkring för att få börja bygga ett bostadshus. Däremot krävs även i fortsättningen att man har ett så kallat färdigställande-skydd.

Bostäder åt unga och studenter

Riksdagen har beslutat om ändringar i plan- och bygglagen som innebär att:
 •Det blir möjligt att bygga små lägenheter på vindar utan krav på att de ska vara tillgängliga för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Boverkets byggregler (BBR) ändras samtidigt så att det blir möjligt att
få bygglov för mindre bostäder än idag, särskilt om det är fråga om
studentbostäder. De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2014.
Information på regeringens hemsida

Utökad tid för tidsbegränsade bygglov

Tidsbegränsat bygglov kan ges för en period av femton år (idag tio år).

De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2014 (ingår i samma proposition som "Bostäder åt unga och studenter").

Informationen om ändringarna av plan- och bygglagen kommer kontinuerligt att uppdateras på dessa sidor.

Redan nu har riksdagen beslutat om lättnader i plan- och
bygglagen
när det gäller bland annat mindre bostäder, tidsbegränsade bygglov, borttagandet av den obligatoriska byggfelsförsäkringen samt de nya åtgärder (Attefallshusreglerna) som kan genomföras utan krav på bygglov men är ANMÄLNINGSPLIKTIGT till Stadsbyggnadsnämnden. Information om detta hittar du i vänsterspalten. Mer information om lagändringarna kommer.

Plan- och bygglagen

Plan- och bygglagen tillsammans med Plan- och byggförordningen är den lag och förordning som styr byggprocessen. Stadsbyggnadskontorets råd och riktlinjer är dessvärre inte uppdaterade fullt ut, så rådgör därför gärna med Stadsbyggnadskontorets kunddisk innan du skickar in ditt ärende. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Regeringen har under december 2013- mars 2014 kommit med stort antal förslag på ändringar av plan- och bygglagen, t.ex. om hur detaljplaneprocessen ska gå till, vilka åtgärder som ska kräva bygglov och vilka avsteg från detaljplan man ska kunna göra vid bygglovsprövning.

Läs mer om plan- och bygglagen

Olovligt byggande

Vad får du göra utan bygglov? Tänk på att vissa åtgärder inte är bygglovspliktiga!

Har du råd att bygga svart? Läs mer i informationsskriften från länsstyrelsen om svartbygge.

Läs mer under olovligt byggande

Vanliga frågor och svar

  • Jag har fått ett brev från stadsbyggnadskontoret med överklagandehänvisning — måste jag överklaga då?
  • Varför får jag brev från stadsbyggnadskontoret när någon annan har sökt bygglov?

Läs mer

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-12-13 13:01