Bygglov, marklov och rivningslov

Nu kan du söka ditt bygglov digitalt!
Läs mer här.

Bygglov

Du behöver söka bygglov om du ska:

  • Bygga nytt, bygga till ett befintligt hus och/eller ändra utseendet på ett hus, till exempel genom att byta fasad- eller takmaterial eller byta färg på någon byggnadsdel.
  • Ta i anspråk eller inreda byggnad helt eller delvis för ett annat ändamål (även att inreda ytterligare bostäder eller lokaler i byggnad).
  • Bygga plank som är högre än 1,2 meter eller murar och stödmurar som är högre än 0,4 meter.
  • Sätta upp eller väsentligt ändra skyltar. Tänk på att lysande skyltar som placeras bakom fönsterglas behöver bygglov.
  • Dessutom krävs bygglov för att anordna upplag eller materialgårdar, bygga stora radiomaster, vindkraftverk, cisterner, m.m. samt anlägga parkeringsplatser, idrottsplatser, båthamnar, campingplatser, eller dylikt.

Byggnationen får inte påbörjas utan att startbesked ges. I vissa enklare ärenden kan startbesked ges i samband med bygglov, medan det för mer komplicerade ärenden först skall hållas tekniskt samråd, där en kontrollansvarig för projektet skall närvara, innan startbesked kan ges. Att påbörja byggnadsarbeten utan startbesked är förenat med byggsanktionsavgift.

Förutom att en åtgärd skall vara förenlig med detaljplanens bestämmelser skall vissa bestämmelser i PBL 2 kap samt 8 kapitel vara uppfyllda. Det rör sig om till exempel en byggnads eller lokals lämplighet för sitt ändamål, god form-, färg- och materialverkan, tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, risken för olyckor, översvämning och erosion eller annan betydande olägenhet. Dessa krav prövas av stadsbyggnadskontoret i samband med ansökan.

Grannehörande
Om inlämnat förslag strider mot gällande detaljplan och kontoret bedömer att avvikelsen är liten skall berörda grannar höras innan beslut om bygglov kan fattas. Om det är ett stort antal som skall höras sker grannehörandet genom kungörelse i dagstidningen. Grannehörandet sköter Stadsbyggnadskontoret mot avgift. Grannens eventuella synpunkter tas med i en samlad bedömning av åtgärden.

Laga kraft för bygglov
När ett beslut om bygglov fattats skall beslutet meddelas genom brev, delgivning och kungörelse till berörda grannar och andra sakägare, så att de får kännedom om beslutet. Detta gäller även beslut om bygglov där åtgärden följer detaljplanens bestämmelser. Grannar och sakägare ges då möjlighet att överklaga beslutet. När eventuell överprövning gjorts eller om ingen överklagan inkommit vinner beslutet laga kraft. Något meddelande om att lovet vunnit laga kraft skickas inte till sökanden. Sökanden får själv kontakta kommunen för att få reda på hur ärendet ligger till. Det finns inget hinder att börja bygga efter att man fått startbesked även om beslutet inte vunnit laga kraft, men byggandet får då ske på egen risk.

Bygglov upphör att gälla om byggnationen inte har påbörjats inom två år eller är färdigställt inom fem år efter bygglovet vunnit laga kraft.

Slutbesked
När byggnationen är färdig skall slutbesked utfärdas innan byggnaden får användas. Detta är ett beslut som kommunen fattar. Om det rör sig om mycket enkla åtgärder kan byggnadsnämnden i samband med startbeskedet besluta att byggnadsverket får tas i bruk utan slutbesked. Att ta i anspråk byggnaden eller byggnadsverket utan slutbesked är förenat med byggsanktionsavgift.

Ändrad verksamhet
Du behöver inte söka bygglov om du t.ex. övertar en befintlig butik. Ska du starta en annan sorts verksamhet i lokalen än vad som tidigare beviljats bygglov krävs det nytt bygglov.

Om en butik ändras till ett café med färre än 10 sittplatser behövs inte bygglov. Över 10 sittplatser klassas det som restaurang och större krav ställs. Tänk på att även om det inte krävs bygglov så kan krav ställas från t.ex. Miljöförvaltningen eller räddningstjänsten.

Marklov

Marklov krävs för att schakta eller fylla upp eller göra markåtgärder som avsevärt ändrar en tomts höjdläge.

Tänk på att innan arbetet påbörjas ska marklov vara beviljat och startbesked skall vara givet. Att påbörja markarbete utan startbesked är förenat med byggsanktionsavgift.

Marklov upphör att gälla om arbetet inte har påbörjats inom två år eller är färdigställt inom fem år efter att lovet vunnit laga kraft.

Rivningslov

Rivningslov krävs för att riva en byggnad eller en del av byggnad, även om den är mycket liten eller i dåligt skick.

Observera att innan byggnadsarbeten påbörjas ska rivningslov vara beviljat och startbesked skall vara givet. I mer omfattande rivningsärenden skall tekniskt samråd hållas innan startbesked för rivningen kan ges. Att påbörja rivningsarbeten utan startbesked är förenat med byggsanktionsavgift.

Rivningslov upphör att gälla om arbetet inte har påbörjats inom två år eller är färdigställt inom fem år efter att lovet vunnit laga kraft.

Här hittar du information om materialsortering vid renovering och rivning.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-12-13 13:02