Bygglov, när behöver jag inte ansöka?

Förändringar i plan- och bygglagen

Den 2 juli 2014 sker förändringar i plan- och bygglagen som innebär att det inte längre behövs bygglov för vissa åtgärder på en- och tvåbostadshus. I de flesta fall behöver du dock göra en anmälan till kommunen och få startbesked innan du börjar bygga. Läs mer på denna länken om de nya åtgärder (Attefallshusreglerna) som kan genomföras utan krav på bygglov men som är ANMÄLNINGSPLIKTIGT till Stadsbyggnadsnämnden.

Följande åtgärder får du lov att göra på ditt en- och tvåbostadshus utan att söka bygglov.

Du kan plantera häckar eller bygga staket, utan bygglov. Staket är inhägnader av t.ex. trä, smide eller nät, med valfri täthet till högst 1,2 meter, eller högre än 1,2 meter om det i hela sin längd har en öppenhetsgrad på 50 procent eller mer. Du kan också sätta upp spaljéer och pergolor om andelen trä inte överstiger 50%. Utan bygglov får du bygga murade inhägnader eller kantstöd som är 40 centimeter eller lägre. Dessutom får du bygga ett plank eller en mur, inom 3,6 meter från ditt en- eller tvåbostadshus för att anordna en skyddad uteplats. Planket eller muren får inte vara högre än 1,8 meter och inte placeras närmare annan fastighet eller tomt än 4,5 meter.

Komplementbyggnad

Du får i omedelbar närhet till bostadshuset uppföra komplementbyggnader, så kallad friggebod, som   

a) Tillsammans med andra komplementbyggnader som har uppförts på tomten med stöd av undantag på krav på bygglov inte har en större byggnadsarea än 15,0 kvadratmeter   
b) Har en taknockshöjd som inte överstiger 3,0 meter och   
c) Inte placeras närmare annan fastighet eller tomt än 4,5 meter. Observera att detta även gäller mot en väg eller ett grönområde.

Godkänner din granne att ovanstående komplementbyggnad placeras närmare gränsen är detta tillåtet. Detta gäller dock inte mot gata, väg eller park, här krävs alltid bygglov om boden placeras närmare gränsen än 4,5 meter.
Om grannen inte ger sitt medgivande måste man söka bygglov. Vi rekommenderar att grannens godkännande sker skriftligt för att undvika eventuella missförstånd i framtiden.

Terrasser, altaner och stenlagda uteplatser är inte bygglovpliktiga.

Du får lov att göra vissa fasadförändringar på ditt enbostadshus utan att söka bygglov. Är du osäker vad som gäller för just din fastighet, kontakta kunddisken för råd.

Utanför detaljplan och samlad bebyggelse

I områden som saknar detaljplan och som även ligger utanför samlad bebyggelse får man utan att söka bygglov göra mindre tillbyggnader av bostadshus och komplementbyggnader. Man får också uppföra fristående komplementbyggnader i bostadshusets omedelbara närhet. Men det tillförda får inte dominera över den ursprungliga bebyggelsen.

Ändrad verksamhet

Du behöver inte söka bygglov om du tex övertar en befintlig butik. Om en butik ändras till ett café med färre än 10 sittplatser behövs inte bygglov. Över 10 sittplatser klassas det som restaurang och större krav ställs. Ska du däremot starta en annan sorts verksamhet i lokalen krävs det bygglov. Tänk på att även om det inte krävs bygglov så kan krav ställas från tex Miljöförvaltningen  eller räddningstjänsten.