Vad ska en bygglovsansökan innehålla?

Förändringar i plan- och bygglagen

Den 2 juli 2014 sker förändringar i plan- och bygglagen som innebär att det inte längre behövs bygglov för vissa åtgärder på en- och tvåbostadshus. I de flesta fall behöver du dock göra en anmälan till kommunen och få startbesked innan du börjar bygga. Läs mer på denna länken om de nya åtgärder (Attefallshusreglerna) som kan genomföras utan krav på bygglov men som är ANMÄLNINGSPLIKTIGT till Stadsbyggnadsnämnden.

Ansökan skall innehålla:

Undertecknad ansökningsblankett i 1 exemplar. 1 omgång fackmässiga ritningar i minst A3 format, nedvikta till A4-format.

Checklista för en fackmässig ritning
Vi ställer krav på att de handlingar du lämnar in är fackmannamässigt utförda. Har du svårt att göra detta själv måste du anlita en fackman som kan hjälpa dig.

Det ska tydligt framgå på ritningen vad ansökan avser, och vad som är befintligt.

Ritningarna skall ha ett ritningshuvud där fastighetsbeteckning, adress, ärendemening, datum, skala, numrering samt vem som upprättat ritningen är angivet.

Material- och kulör skall anges för samtliga byggnadsdelar. Det skall tydligt framgå vad som förändras.

Ritningarna skall vara i svart/vitt och får ej innehålla markeringar eller annat med färg.

Ritningar som skall inlämnas:

  • Måttsatt situationsplan. Lämplig skala är 1:400.
  • Fasader, plan och sektion. Lämplig skala är 1:100.
  • Eventuella detaljer. Lämplig skala 1:20.
  • Markplaneringsritning vid nybyggnation.
  • Nybyggnadskarta vid nybyggnad eller större tillbyggnad. Denna bör lämnas in tillsammans med ansökan.
  • Verksamhetsbeskrivning och parkeringsutredning

Blanketter

Alla blanketter finns att ladda ned från Blanketter & Tjänster under rubriken Bo & Bygga. Använd helst Word-filen (.doc) då dessa är ifyllningsbara på skärmen.

Observera att för dig som sökt bygglov innan 2 maj 2011 gäller särskilda blanketter.

Skicka din ansökan/anmälan till: Stadsbyggnadskontoret 205 80 Malmö

Senast ändrad: 2018-01-19 15:49