Bygglovsprocessen

Förändringar i plan- och bygglagen

Den 2 juli 2014 sker förändringar i plan- och bygglagen som innebär att det inte längre behövs bygglov för vissa åtgärder på en- och tvåbostadshus. I de flesta fall behöver du dock göra en anmälan till kommunen och få startbesked innan du börjar bygga. Läs mer på denna länken om de nya åtgärder (Attefallshusreglerna) som kan genomföras utan krav på bygglov men som är ANMÄLNINGSPLIKTIGT till Stadsbyggnadsnämnden.

Bygglovprocessen innehåller många moment. Här följer en översiktlig beskrivning av vad som händer med din ansökan under processens gång.

  • En bygglovsansökan kommer in till kontoret, snabbgranskas för eventuella kompletteringar. Om ansökan är komplett tilldelas handläggare.
  • Så fort som möjligt skickas ärendet vidare till eventuella berörda remissinstanser, såsom Miljöförvaltningen och Gatukontoret för synpunkter.
  • Observera att handläggningsprocessen inte påbörjas förrän de handlingar som krävs i det aktuella ärendet är inkomna och korrekta. Därför är det viktigt att se till att handlingarna är korrekta redan från början.
  • Ett ärende granskas utifrån översiktplan, planbestämmelser, Plan- och Bygglagen, utformning och lämplighet.

 
Under hela bygglovsprocessen har du möjlighet att ta kontakt med din handläggare om du har frågor kring din ansökan.

Hållpunkter i bygglovsprocessen

Bygglovprocessen

Senast ändrad: 2015-02-16 13:54