Om nybyggnadskarta

Mot beställning tillhandahåller Stadsbyggnadskontoret nybyggnadskartor som underlag för projektering av nybyggnation av t.ex. bostadshus, industri eller liknande samt för byggande av fristående komplementbyggnad eller för större tillbyggnader.

Mot beställning tillhandahåller Stadsbyggnadskontoret nybyggnadskartor som underlag för projektering av nybyggnation av t.ex. bostadshus, industri eller liknande samt för byggande av fristående komplementbyggnad eller för större tillbyggnader.

När behöver jag en nybyggnadskarta?

Vid nybyggnation måste alltid en nybyggnadskarta med inläggning (sökanden ansvarar för att den nya byggnaden ritas in på nybyggnadskartan) bifogas vid ansökan om bygglov.

Malmö Stad har två olika typer av nybyggnadskartor:

Normal Nybyggnadskarta

Kartan innehåller byggnader, fastighetsgränser, fastighetens mått, höjd mot angränsande gata, plangränser, planbestämmelser, övriga detaljplaner från primärkartan och anslutningspunkter för vatten- och avlopp (VA).

Förenklad nybyggnadskarta

Kartan innehåller byggnader, fastighets- och plangränser, planbestämmelser, illustrationslinje 4.5 m och övriga objekt från primärkartan. Förenklad nybyggnadskarta används när vatten och avlopp inte ska anslutas till fastigheten.

Leveranstid för normal nybyggnadskarta är 6 veckor och för förenklad nybyggnadskarta 2 veckor.

Bifoga gärna skiss på nya byggnadens ungefärliga placering. Det underlättar vårt arbete. Nybyggnadskartan finns inte färdig, utan framställs vid varje beställning. Kartan bör beställas i god tid (ca en månad) innan bygglovsansökan.

Nybyggnadskartor levereras i Malmö kommuns gällande referenssystem: SWEREF 99 13 30 och RH 2000.

Nybyggnadskartan ska inte vara äldre än 2 år vid bygglovsansökan eller bygganmälan.  Nybyggnadskartan som inte är äldre än 5 år kan revideras till en revideringskostnad.

Avgift utgår enligt gällande ”Taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet”. Avgiften varierar beroende på vilken typ av nybyggnadskarta och berörd fastighets areal.

Observera:

  • Nybyggnadskarta är till för att söka bygglov och bör inte användas till detaljprojektering. Den är också en myndighetsutövning och får inte ändras av sökande utan endast kompletteras med det man söker lov för.
  • För att nybyggnadskartan ska kunna levereras måste detaljplanen för det aktuella området ha vunnit laga kraft.
  • Om fastighetsbildningsåtgärder avses enligt detaljplanen måste markägaren ansöka om det hos Kommunala Lantmäterimyndigheten Malmö Stad.

Ansökan om nybyggnadskarta

Du gör din ansökan genom att fylla i blanketten ”Beställning av nybyggnadskarta" som finns att ladda ned från Blanketter & Tjänster under rubriken Bo & Bygga.

Ansökan/anmälan skickas till:
Stadsbyggnadskontoret
205 80 Malmö

Använd i första hand Word-blanketterna då dessa går att fylla i direkt på skärmen. Dessutom görs en kontroll av att obligatoriska uppgifter är ifyllda. Använd PDF-blanketterna endast då du ska skriva ut blanketterna och fylla i dem för hand, eller om du inte har Microsoft Word installerat på din dator.
  

Senast ändrad: 2017-01-16 11:19