Lägenhetsregistret

Malmö kommuns fastighetsägare ska lämna uppgifter till nya lägenhetsregistret.
Uppgifter om Sveriges bostäder ska enligt lagen om Lägenhetsregistret föras in i ett lägenhetsregister. Lägenhetsregistret är ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter. Det är kommunen som enligt lagen ajuorhåller registret. Registret innehåller grundläggande information om alla bostäder, bland annat uppgifter om area, antal rum och kökstyp.

Det nationella lägenhetsregistret ska inte förväxlas med bostadsrättsföreningarnas interna lägenhetsförteckningar, som ofta också kallas lägenhetsregister.

Registret kommer att göra det enklare och billigare att ta fram hushålls- och bostadsstatistik som underlag för statlig och kommunal verksamhet inom bostadsbyggande, utvärdering av social välfärdspolitik och forskning. Sådan statistik är Sverige skyldigt att framställa för år 2011 enligt ett EU-direktiv (Eurocensus 2011).

I registret måste det finnas en fastställd adress till bostäderna. Det är kommunen som fastställer adresser och som ständigt håller registret aktuellt. Fastighetsägarna är skyldiga att rapportera alla förändringar i sitt lägenhetsbestånd till kommunen och förändringar i adresserna till bostäderna.

När lägenhetsregistret är upprättat kommer Skatteverket att genomföra en förändring i folkbokföringen så att den sker på lägenhet i stället för - som i dag - enbart på fastighet.

Tillgång till uppgifterna i registret
Allmänheten kan ta del av uppgifterna i lägenhetsregistret enligt offentlighetsprincipen. Möjligheterna att få direktåtkomst till registret, eller att få ut uppgifter på datamedium, är särskilt reglerade i lagen och förordningen om lägenhetsregister.

 
Vid frågor om lägenhetsnummer
Boende som inte känner till sina lägenhetsnummer ska kontakta fastighetsägaren.
Fastighetsägare som har frågor om lägenhetsnumrering ska kontakta den kommun där fastigheterna finns.

Fastighetsägare som behöver en ny förteckning över beslutade lägenhetsnummer ska kontakta kommunen.

 
Åtkomst enligt offentlighetsprincipen
Lägenhetsregistret är ett offentligt register där man kan få ut uppgifter enligt offentlighetsprincipen.

  

För mer information klicka här.

Blanketter

Ajourhållning av lägenhetsregister för flerbostadshus
Ajourhållning av lägenhetsregister för småhus 

Alla blanketter från Stadsbyggnadskontoret ligger samlade
Blanketter & Tjänster under rubriken Bo & Bygga.

Skicka blanketten till:

Stadsbyggnadskontoret
205 80 Malmö

Senast ändrad: 2017-12-13 13:02