Senast uppdaterad 2017-02-04 15:51.

Projekt mot våldsbejakande extremism fortsätter i ny form

Den senaste veckan har projektet Våra Liv, som arbetar förebyggande mot våldsbejakande extremism, uppmärksammats. På grund av bristande redovisning av aktiviteter och ekonomi avslutade Malmö stad i veckan sitt samarbete med en av föreningarna som varit part i projektet. Arbetet som påbörjats i Våra Liv fortsätter nu i dialog med resterande föreningar och Allmänna Arvsfonden som finansierar projektet.

– På det stora hela är vi nöjda med vad som gjorts inom ramen för projektet, men visst finns områden där projektet inte har nått uppsatta mål. Vi har till exempel inte nått radikaliserade ungdomar i den utsträckning som uttrycktes i målen. Men – inom många områden har vi nått längre än förväntat, säger Aida Music Omahic, sektionschef i Sociala resursförvaltningen och ansvarig för projekt Våra liv.

Projektet har arbetat med flera ungdomar i riskzon, tio av dem har deltagit i projektets åtgärdsprogram. Tillsammans har parterna i projektet nått flera hundra ungdomar och över 1 000 yrkesverksamma har genomgått utbildningar i projektets regi. Föreningsledare, lärare, kuratorer m.fl. har fått veta mer om radikalisering, hur de kan upptäcka tidiga tecken på radikalisering, vad de bör göra när de misstänker att ungdomar ligger i riskzonen och på vilket sätt projektet kan bistå med stöd och hjälp.

Projektet är inte ett avhopparprogram och ambitionen att nå redan radikaliserade ungdomar, och få dem att ändra riktning, är bara ett av flera uppsatta mål. Fokus har hela tiden legat på förebyggande arbete och att involvera alla samhällsaktörer. Och med det har projektet lyckat bra, menar Aida Music Omahic

– Våra liv handlar om relationsbyggande. Att samhällets instanser – civilsamhälle och myndigheter – tillsammans fångar upp de unga som riskerar att hamna fel och att förebygga och agera innan problem uppstår.

Arbetet som påbörjats i Våra Liv kommer att fortsätta men i ny form. Den nya formen tas fram nu och kommer att presenteras för Allmänna arvsfonden.

– Det är en viktig fråga för Malmö stad och malmöborna och en del av riktlinjerna för Malmö stads arbete mot våldsbejakande extremism. Under första året har vi lagt grunden för projektet och skapat goda förutsättningar för fortsättningen och vi har lyckats nå ut brett i kommunen.

– I Malmö görs det mycket gott både inom kommunen och civilsamhället och detta projekt kan bidra på samhälls-, grupp- och individnivå och vara en resurs för alla aktörer. Grundtanken till projektet har varit att nå ut brett och därför prövar vi nya samarbetsformer. Slutresultatet blir en Malmö modell som kan användas inom kommunen och civilsamhället.