Senast uppdaterad 2017-02-27 16:01.

Färre utsätts för brott men många känner oro

Malmö

Resultaten från polisens trygghetsmätning visar att antalet Malmöbor som utsatts för brott minskat, men tre av fyra känner oro över att utsättas.

Resultaten har analyserats av polisen och Malmö stads stadsområden och presenterades på en presskonferens hos polisen den 16 februari. Från Malmö stad var Britt-Marie Pettersson, tillträdande direktör för arbetsmarknads- och socialförvaltningen med ansvar för främjande och förebyggande arbete på plats.

– Malmö stad vill att alla som bor och vistas här ska känna sig trygga. Trygghetsfrågan är högt prioriterad och bygger på bred samverkan mellan kommunen, myndigheter och övriga samhället. En bra lägesbild är avgörande för att vi ska kunna göra rätt saker och rikta våra insatser rätt, säger Britt-Marie Pettersson.

Tillsammans med andra mätningar ligger polisens trygghetsmätning till grund för Malmö stads och polisens gemensamma förebyggande arbete, bland annat inom ramen för samverkansöverenskommelsen Trygg och säker stad och polisens medborgarlöften.

– Vi ser att när vi satsar och är uthålliga så gör det skillnad. I den här mätningen syns det bland annat i områden som Herrgården och Seved, där vi kraftsamlat under lång tid, bland annat genom områdesprogrammen med både fysiska och sociala insatser, säger Britt-Marie Pettersson.

Oron att utsättas för brott större än den faktiska risken

Trygghetsmätningen visar att färre Malmöbor utsattes för brott* under 2016 jämfört med tidigare år. 75 procent av Malmöborna uppger att de inte utsatts för någon typ av brott, men oron för att utsättas för brott är stor. 77 procent av respondenterna uppger att de känner oro över att utsättas för brott. Den konkreta känslan av otrygghet har dock legat förhållandevis konstant de senaste fem åren. Vid 2016 års mätning uppger 18 procent att de någon gång under 2016 avstått från någon typ av aktivitet på grund av att de känt sig otrygga.

– Att överhuvudtaget behöva avstå från en aktivitet är självfallet inte bra. Därför arbetar vi riktat med trygghetsfrågorna parallellt med arbetet mot de inträffade våldsbrotten i Malmö. Men vi får inte glömma att huvuddelen av medborgarna i Malmö inte begår brott över huvud taget, säger Malmös polisområdeschef Stefan Sintéus.

Det är många Malmöbor som känner sig oroliga på grund av de mord och våldsbrott som begåtts den senaste tiden. Ska Malmöbor vara oroliga för att gå ut i Malmö?

– Nej folk behöver generellt inte vara rädda för att någonting ska hända, vi ser ju i mätningen att brotten har gått ner. Men oron finns här. Vi såg samma tendenser innan serieskytten Mangs greps och när vi hade många handgranatsattacker. När det gäller det pågående våldet är det i stort kriminella som angriper kriminella. Att säga att tredje man inte skulle riskera att bli skadad vore fel, men den risken är försvinnande liten, säger Stefan Sintéus.

Problem med ordningsstörningar

En stor andel av respondenterna, 80 procent, uppfattar minst en ordningsstörning som ett problem för dem. De tre största ordningsstörningarna i fallande skala är:

  • Trafikrelaterade problem, främst bilar som kör för fort
  • Nedskräpning
  • Skadegörelse

– Trygghet och säkerhet är naturligt för alla medarbetare i vår verksamhet i det dagliga arbetet. Vi arbetar dagligen för att hålla rent och se till att staden ska vara attraktiv och vi samarbetar vi med polisen och andra parter för att minska trafikrelaterade problem. Vi vet att ordningsstörningar påverkar människors upplevelse av trygghet och att vi behöver jobba mer och på nya sätt, säger Tobias Nilsson, avdelningschef på gatukontoret.

– Ett exempel på där vi testat något nytt är med Sofielundspatrullen i Södra Sofielund, ett samarbete mellan fastighetsägare och Malmö stad där patrullen städar gränslöst från vägg till vägg. Det gör vi för att samordna både kommunens och fastighetsägarens renhållningsinsatser. I den här mätningen ser vi att det har gett en stor effekt.

Lokala problembilder

Trygghetsmätningen visar förbättringar i Seved och Herrgården, två områden som prioriterats som särskilt utsatta. I Herrgården har andelen som uppger sig ha varit utsatta för brott minskat kraftigt jämfört med 2015 års mätning.

– Det är glädjande att färre människor utsätts för brott i Herrgården och vi kommer att arbeta för att den trenden håller i sig. Samtidigt ser vi att den upplevda otryggheten och oron generellt är stor i våra områden och det är ett något som vi kommer att arbeta med så att vi framåt ser en positiv förändring, Erik Jansåker, chef för lokalpolisområde Malmö söder.

I Seved har antalet personer som uppger att de utsatts för hot om våld halverats sedan 2013. Mätningen visar också att något färre personer utsatts för våld samtidigt som problem med nedskräpning har minskat.

– Ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen har ökat i vissa stadsdelsområden och så har vi trafikfrågorna som är ett återkommande problem, där upplevelsen är att bilar kör för fort. Vi fortsätter på inslagen väg och har i vårt täta samarbete med Malmö stad tittat på olika aktiviteter för att öka den upplevda tryggheten, säger Andy Roberts, lokalpolisområdeschef vid Malmö norr.

I hela stadsområde Norr har utsattheten för mängdbrott minskat och färre personer uppger att de utsatts för stöld och skadegörelse i Centrum. Benägenheten att anmäla brott har ökat både i Kirseberg och Segevång jämfört med 2015 och 2014. Känslan av otrygghet ute ensam sen kväll har ökat i Västra Innerstaden, men minskat i Södra Innerstaden.

*Utsatthet för brott inte är detsamma som anmälda brott – resultatet i den här mätningen visar både anmälda och icke-anmälda brott.