Publicerad 2017-09-29 14:34

Senast uppdaterad 2017-10-10 07:46

Krafttag kring ökat Tramadolmissbruk hos unga

En liten, luktlös tablett som används för att behandla måttlig till svår smärta. Missbruket av läkemedlet Tramadol ökar fortfarande bland unga i Malmö. I december startar Maria Malmö ett tvåårigt projekt för att fördjupa kunskapen om opioden och dess användare. I förlängningen är förhoppningen att få missbruket av att minska.

I verksamheten Maria Malmö startar ett Tramadolprojet

I verksamheten Maria Malmö startar Tramadolprojektet i december 2017. På bilden syns enhetschef Maria Almazidou.

Tramadol är ett morfinliknande, receptbelagt läkemedel med en rad möjliga biverkningar. Substansen är narkotikaklassad och kan ge svår abstinens. Tramadol har som ungdomsdrog varit känd för personalen på Maria Malmö i ungefär tio år och har idag ett starkt fäste i staden. Missbruket har gått ner i åldrarna och på öppenvårdsmottagningen Maria Malmö möter personalen även minderåriga som missbrukar:

– Användandet fortsätter att öka i Malmö och vi ser nu även en ökning även i andra städer. Vi har funderat på att ta ett större grepp kring denna problematik en längre tid eftersom vi idag vet för lite om Tramadol som ett missbrukspreparat, säger Maria Almazidou, enhetschef på Maria Malmö.

Kunskap, kartläggning och spridning

Två heltidstjänster kommer att tillsättas för att bemanna projektet som finansieras av samordningsförbundet FINSAM. En socionom och en sjuksköterska på Maria Malmö kommer att utgöra det team som ska samla in kunskap, genomföra kartläggningar och även sprida kunskapen till andra aktörer som möter målgruppen. Även en forskare från Beroendecentrum i Malmö kommer att vara kopplad till projektet.

– Inledningsvis handlar om att få en fördjupad kunskap, bland annat genom djupintervjuer med ungdomar. Vi kommer även att undersöka om det finns en högre samsjuklighet, dvs. en annan psykisk ohälsa, hos de ungdomar som använder just Tramadol, säger Maria Almazidou.

För att kunna arbeta för en tidig upptäckt och motivera ungdomar att söka hjälp så behöver även andra aktörer få en bättre kunskap, understryker hon. En del i projektet kommer att utgöras av spridningskonferenser som läggs upp i form av workshops, detta för att se på hur samverkan mellan aktörer som träffar ungdomar kan utvecklas. Ytterligare en del i projektet handlar om att ta fram ett nytt behandlingssätt.

– Hos oss är det idag ingen större skillnad på den behandlingsmetod vi använder för Tramadolmissbrukare och ungdomar som missbrukar andra droger. Vi kommer därför att undersöka om vi kan hitta metoder som fungerar bättre för just denna grupp, säger Maria.

Förhoppning om minskat missbruk

Tramadolprojektet kommer förutom att resultera i delrapporter som redovisas till FINSAM även mynna ut i en slutrapport. Mariamottagningarna i Stockholm och Göteborg har redan visat intresse och ser fram emot att ta del av den kunskap som projektet kommer att generera:

– Det nationella intresset kommer med all säkerhet att finnas där. Det finns även Maria-mottagningar runt om i Skåne som vi har nära samarbete med och som kan dra nytta av det som framkommer i projektet, säger Maria och fortsätter:

– Jag hoppas att vi får ny kunskap och nya samarbetspartners kring dessa ungdomar som kommer att gynna vårt fortsatta arbete. Sedan hoppas vi självklart att allt det arbete som läggs ner i projektet så småningom får Tramadolmissbruket att minska.