Stöd till organisationer inom funktionsstöd och socialt område

Malmö stad ger råd och stöd och fördelar varje år ekonomiskt stöd till lokala organisationer med verksamhet inom det sociala området och funktionsstödsområdet. Syftet är att stödja organisationerna i sitt arbete med att förstärka och komplettera kommunens insatser för människor i utsatta situationer.

Här kan du läsa mer om stödet, vad som krävs för att kunna få ekonomiskt stöd och hur det går till att göra en ansökan.

Prioriterade verksamhetsområden och målgrupper inom det sociala området

Följande verksamhetsområden prioriteras av Malmö stad bland organisationer som ansöker om ekonomiskt stöd inom det sociala området:

 • Personer som lever i missbruk och/eller hemlöshet där insatserna sker i samarbete med socialtjänsten i Malmö stad och inriktas främst på unga personer och kvinnor.
 • Barn och ungdomar i riskzon och särskilt barn och ungdomar som växer upp under ogynnsamma uppväxtvillkor.
 • Kvinnor och män som utsätts för våld i nära relationer.

Prioriterade verksamhetsområden och målgrupper inom området för funktionsstöd

Följande verksamhetsområden prioriteras av Malmö stad bland organisationer som ansöker om ekonomiskt stöd inom funktionsstödsområdet:

 • Personer med fysisk, psykisk och/eller intellektuell funktionsnedsättning i alla åldrar med syfte att bryta isolering och utanförskap, stimulera till egen aktivitet och även andra insatser som leder till att förebygga ohälsa.
 • Äldre personer där insatserna syftar till delaktighet i samhället.

Förutsättningar för att få ekonomiskt stöd

 • Komplement till Malmö stads insatser: För att en organisation ska kunna få ekonomiskt stöd ska den vara ett viktigt alternativ eller komplement till stadens egna insatser för människor i utsatta situationer.
 • Geografiskt område: Om verksamheten geografiskt omfattar mer än Malmö stad kan stöd endast beviljas för den del av verksamheten som vänder sig till Malmöborna. Riks- och länsorganisationer, bolag och enskilda personer kan alltså inte få bidrag. 

  Ekonomiskt stöd beviljas inte till
 • Verksamheter som enbart sysslar med allmänförebyggande arbete, om det inte är riktat direkt mot något av de prioriterade verksamhetsområden eller målgrupper som beskrivs ovan.
 • Tillfälliga projekt.
 • Organisationer vars verksamhet inte geografiskt ser hela Malmö som sitt intresse- och verksamhetsområde utan som begränsar sig till vissa, utvalda områden.
 • Riks- och länsorganisationer, bolag och enskilda personer.

Krav på organisationen

Organisationen ska:

 • ha en bra grundidé och tydliga mål för sin verksamhet
 • bedriva verksamhet utan vinstintresse
 • ha behov av ekonomiskt stöd från staden
 • ha fastställda stadgar och vara demokratiskt organiserad
 • vara registrerad hos Skatteverket i minst ett år
 • ha Malmö stad som sitt verksamhetsområde
 • kunna dokumentera sin verksamhet genom fastställda verksamhets- och revisionsberättelser
 • följa gällande lagstiftning och Malmö stads policy i frågor som demokrati, jämställdhet, integration, våld, droger, främlingsfientlighet och alla former av diskriminering

Ansökningsprocessen

 1. Ansökningstiden för organisationsstöd 2019 är från och med 29 mars till och med 1 juni (ansökningsblankett och anvisningar är tillgängliga från och med 29 mars).
 2. När ni skickat in ansökan får ni en bekräftelse om att ansökningen tagits emot.
 3. Beslut om bidrag fattas i funktionsstödsnämnden alternativt arbetsmarknad och socialnämnden i november varje år.
 4. Ett skriftligt beslut från den beslutande nämndens sammanträde skickas ut till alla bidragssökande organisationer i december. De organisationer som beviljas bidrag får pengarna i januari året därpå.

Fördelning av ekonomiskt stöd 2018 inom det sociala området

Inför verksamhetsåret 2018 har 38 organisationer tilldelats ca. 8 miljoner kronor. Utöver det har RFSL Rådgivningen beviljats 1 miljon kronor.

Fördelning av ekonomiskt stöd 2018 inom området för funktionsstöd

Inför verksamhetsåret 2018 har 38 organisationer tilldelats ca. 4.5 miljoner kronor. Utöver detta har nämnden beviljat knappt 1 miljon kronor till föreningen Paraplyet i Malmö samt knappt 7 miljoner kronor till Stiftelsen för arbete och gemenskap, Fontänhuset.

Kontakt

Funktionsstödsområdet

Har du frågor om stöd till organisationer inom äldre- och funktionsnedsättningar (fysisk, psykisk och intellektuell) kan du kontakta Nidal Aish på funktionsstödsförvaltningen:

E-post: nidal.aish@malmo.se
Tel: 040-34 93 15

Sociala området

Har du frågor om stöd till sociala organisationer (kvinnofrid, missbruk, barn- och ungdomar, allmän) kan du kontakta Mimmi Olsson på arbetsmarknad- och socialförvaltningen:

E-post: mimmi.olsson@malmo.se 
Tel: 0709-50 75 94

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-20 12:44