Stöd till sociala organisationer

Malmö stad ger råd och stöd och fördelar varje år ekonomiskt bidrag till lokala organisationer med verksamhet inom det sociala området. Syftet  är att stödja organisationerna i sitt arbete med att förstärka och komplettera kommunens insatser för människor i utsatta situationer.

Här kan du läsa mer om stödet, vad som krävs för att kunna få bidrag och hur det går till att göra en ansökan.

Prioriterade verksamhetsområden och målgrupper

Följande verksamhetsområden prioriteras av Malmö stad bland organisationer som ansöker om ekonomiskt bidrag inom det sociala området:

 • Missbrukare och hemlösa där insatserna sker i samarbete med socialtjänsten i Malmö stad och inriktas främst på unga missbrukare och kvinnor
 • Personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning för att bryta deras isolering och utanförskap och stimulera till egen aktivitet och även andra insatser som leder till att förebygga ohälsa
 • Äldre personer, inklusive insatser för äldre med annan etnisk bakgrund än den svenska där insatserna riktas till delaktighet i samhället
 • Barn och ungdomar i riskzon och särskilt barn och ungdomar som växer upp under ogynnsamma uppväxtvillkor
 • Kvinnor och män som utsätts för våld i nära relationer

Förutsättningar för att få bidrag

 • För att en organisation ska kunna få bidrag ska den vara ett viktigt alternativ eller komplement till stadens egna insatser för människor i utsatta situationer.
 • Om verksamheten geografiskt omfattar mer än Malmö stad kan bidrag endast beviljas för den del av verksamheten som vänder sig till Malmöborna. Riks- och länsorganisationer, bolag och enskilda personer kan alltså inte få bidrag.
 • Andra grupper som kan få bidrag är ekonomiska föreningar i form av stiftelser, sociala arbetskooperativ eller projekt som verkar på ideell eller frivillig bas. Dessa ska producera och sälja varor eller tjänster eller erbjuda olika former av stöd och service. Eventuell vinst eller överskott ska gå tillbaka in i verksamheten.

  Bidrag beviljas inte till:
 • Verksamheter som enbart sysslar med allmänförebyggande arbete, om det inte är riktat direkt mot något av de prioriterade verksamhetsområden eller målgrupper som beskrivs ovan.
 • Tillfälliga projekt.
 • Organisationer vars verksamhet inte geografiskt ser hela Malmö som sitt intresse- och verksamhetsområde utan som begränsar sig till vissa, utvalda områden.

Krav på organisationen

Organisationen ska:

 • ha en bra grundidé och tydliga mål för sin verksamhet
 • bedriva verksamhet utan vinstintresse
 • ha behov av ekonomiskt stöd från staden
 • ha fastställda stadgar och vara demokratiskt organiserad
 • vara registrerad hos Skatteverket i minst ett år
 • ha Malmö stad som sitt verksamhetsområde
 • kunna dokumentera sin verksamhet genom fastställda verksamhets- och revisionsberättelser
 • följa gällande lagstiftning och Malmö stads policy i frågor som demokrati, jämställdhet, integration, våld, droger, främlingsfientlighet och alla former av diskriminering

Ansökningsprocessen

Om du och din förening har frågor och funderingar om ansökningsprocessen, eller om det är första gången ni ansöker om medel, kontakta Emma Söderström eller Nidal Aish på Malmö stad (kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan). Du kan också kontakta dem för att boka in ett personligt möte innan du fyller i ansökan.

När ni skickat in ansökan får ni en bekräftelse om att  ansökningen tagits emot. Beslut om bidrag fattas i funktionsstödsnämnden alternativt arbetsmarknad och socialnämnden i november varje år. Ett skriftligt beslut från den beslutande nämndens sammanträde skickas ut till alla bidragssökande organisationer i december. De organisationer som beviljas bidrag får pengarna i januari året därpå.

Ansökan om bidrag 2018

Sista dagen för ansökan om organisationsbidrag inför 2018 var första juni 2017.

Fördelning av bidrag 2017

Inför verksamhetsåret 2017 ansökte 84 organisationer om över 30 miljoner kronor i bidrag. Totalt fördelades nästan 12 miljoner kronor.

Utöver detta har nämnden beviljat knappt 7 miljoner kronor till Stiftelsen för arbete och gemenskap, Fontänhuset.

Kontakt

Har du frågor om stöd till organisationer inom äldre- och funktionsnedsättningar (fysisk, psykisk och intellektuell) kan du kontakta Nidal Aish på funktionsstödsförvaltningen:

E-post: nidal.aish@malmo.se
Tel: 040-34 93 15

Har du frågor om stöd till sociala organisationer (kvinnofrid, missbruk, barn- och ungdomar, allmän) kan du kontakta Emma Söderström på arbetsmarknad- och socialförvaltningen:

E-post: emma.soderstrom@malmo.se
Tel: 040-34 08 13

Senast ändrad: 2017-11-29 10:50