Trafiksäkerhet

Utgångspunkten för trafiksäkerhetsarbetet har under många år varit Nollvisionen. En vision som beskriver ett idealt tillstånd där ingen dödas, skadas svårt eller får men för livet till följd av en trafikolycka.

För att uppnå den högt ställda målsättningen i nollvisionen har en ny 
trafiksäkerhetsstrategi för Malmö tagits fram. Strategin är ett
styrdokument för trafiksäkerhetsarbetet i Malmö och innehåller mål,
viktiga insatsområden samt konkreta åtgärder. 

I trafiksäkerhetsstrategin finns det fem insatsområden att arbeta
efter. Under varje insatsområde ligger flera aktiviteter och konkreta åtgärder. De fem insatsområdena är:

  • Arbeta för lägre hastigheter
  • Skapa trafiksäker gång- och cykelinfrastruktur
  • Förbättra drift och underhåll av gång- och cykelbanor
  • Arbeta med beteendepåverkan för bättre trafiksäkerhet
  • Verksamhetsintegrering av trafiksäkerhetsfrågor 

Sett till det rullande medelvärde minskar antalet svårt skadade i
Malmö kontinuerligt trots att befolkningen och trafiken ökar, se bild. Det
tyder på att det arbete gatukontoret gör ger effekt. Men det är en stor
utmaning att nå målet med under 50 svårt skadade i Malmö till 2020.

Antal trafikskadade personer i Malmö

 Figur 1 Antalet svårt skadade i Malmö minskar kontinuerligt trots att befolkningen och trafiken ökar, sett till rullande medelvärde. Det tyder på att det arbete gatukontoret gör ger effekt. Men det är en stor utmaning att nå målet med under 50 svårt skadade i
Malmö till 2020.

Hur jobbar vi idag?

För att kunna förverkliga Nollvisionens måste alla ta ett ansvar. Både trafikanterna, bilindustrin och staden som har det yttersta ansvaret för utformning och funktion av vägarna. Främsta målet är att ge de oskyddade trafikanterna, fotgängare och cyklister, en tryggare trafikmiljö.

I Malmö arbetar vi på flera sätt för att öka säkerheten. I stora delar av innerstaden har hastigheten sänkts till 40 km/timme och från den 1 maj 2013 är 40-området utökat till innanför Inre Ringvägen. Vid många skolor och andra speciella platser är hastigheten sänkt till 30 km/timme och vi ska nu sänka farten till 30 vid alla skolor i Malmö. Vid speciellt utsatta platser med många oskyddade trafikanter byggs ramper för att minska hastigheten, framför allt vid korsningar/cirkulationsplatser.

Ramp för att sänka hastigheten. Foto Mats Persson

En av ramperna som finns i Malmö

Aktiva farthinder

En ny typ av farthinder (gupp), som vi använder sedan 2016 i Malmö, är aktiva farthinder. De öppnar sig om fordon kör för fort vilket ger en fysisk påminnelse till förare som kör inte håller rätt hastighet. Denna typ av farthinder har haft god effekt vid betalstationen vid Lernacken, i Uppsala och Linköping.

Farthindren finns på Galgebacksvägen, Per Albin Hanssons väg vid Velandergatan samt Mariedalsvägen vid Kronborgsvägen.

Gemensamt för alla platserna är att det är många skolbarn och andra oskyddade trafikanter som passerar vägarna varje dag.

Actibump i Oxie

Actibump i Oxie


Senast ändrad: 2017-12-18 11:29