Hjälp att förbereda ett förslag

Vem kan skicka in ett förslag?

Alla som bor i Malmö kan skicka in förslag. Det finns inga åldersbegränsningar vilket betyder att barn och ungdomar också kan skicka in och skriva på förslag.
Malmöinitiativet är även öppet för dig som inte bor i Malmö, men som på något sätt berörs av Malmö stads verksamheter.

Malmöinitiativ

Alla kan komma in med förslag till Malmös utveckling på Malmöinitiativets webbsida. Det betyder att förslaget kan nå ut till fler människor och det blir lättare att få stöd. Om man lägger upp ett förslag på Malmöinitiativet kan man också lägga till bakgrundsinformation, lägga upp länkar till andra webbplatser, ladda upp bilder och utveckla diskussionerna i forumet. Det gör att politikerna i Malmö stad kan få inspiration som de kan ta med sig in i politiken. Om minst 100 personer skriver under ett förslag så skickas det vidare till aktuell nämnd som ett informationsärende

Vad bör ett förslag innehålla?

Ett förslag behöver ha en titel och en kortfattad beskrivning om idén bakom förslaget. Beskrivningen ska ge tydlig information om vad du vill ska hända och länkar bör integreras i texten. Om förslaget är otydligt kommer det att skickas tillbaka till dig så att du kan beskriva det ytterligare.
Du måste fylla i följande uppgifter för att förslaget ska bli godkänt och upplagt på Malmöinitiativet där namninsamlingen sker:

  • namn på personen som presenterar förslaget
  • en kontaktadress dit det går att skicka all återkoppling kring förslaget
  • namn- och adressuppgifter för alla som stödjer förslaget.

När du lägger in information i ett förslag så tänk på att vara konstruktiv, uttrycka dig lämpligt, vara ärlig och ha en hänsynsfull ton.
Förslag som är kränkande, oseriösa eller stötande kommer inte att godkännas.
Om ett förslag inte blir godkänt kommer personen bakom förslaget att få ett e-postmeddelande som beskriver varför förslaget inte har accepterats.
Efter det att du har skickat in ditt förslag till oss kommer det att publiceras inom två veckor.
Om du väljer att stödja ett förslag kommer ditt namn eller ditt alias att visas. Du måste uppge din adress men den informationen används bara för att få fram i vilket område du bor.

Marknadsför ditt förslag

Det kan vara en bra idé att göra reklam för ditt förslag för att få fler namnunderskrifter. Om många står bakom förslaget har det en större chans att bli uppmärksammat av politikerna.
Om du väljer att marknadsföra ditt förslag med hjälp av e-post, nyhetsforum eller sociala nätverk kan det vara bra att tänka på att bara ta med relevant information. Tänk också på att det är bra att rikta sig till dem som kan vara intresserade av förslaget. Det kan väcka mer irritation än stöd att sprida information okontrollerat till alla e-postlistor och nyhetsforum som du känner till.

Vad händer när namnunderskrifterna är insamlade?

Om du skapar ett förslag på Malmöinitiativet bestämmer du också hur länge förslaget ska vara tillgängligt för andra, max 1 år. Det går inte att samla in fler namnunderskrifter när slutdatumet har passerat eller när nämnden har lämnat in ett svar.

Hur många namnunderskrifter bör det vara på ett förslag?

Ett förslag kan ha hur många namnunderskrifter som helst. Ju fler underskrifter desto större är chansen att andra Malmöbor eller politiker uppmärksammar förslaget. Antalet underskrifter kan bero på många olika saker, till exempel på hur många som engagerar sig i frågan, hur välformulerat förslaget är och under hur lång tid förslaget har legat ute på Malmöinitiativet.

Vilka frågor kan man ta upp?

Det är bra om förslaget berör en fråga eller ett ansvarsområde som behandlas i någon av kommunens nämnder, till exempel Stadsbyggnadsnämnden. Läs mer om hur politiken i Malmö fungerar.

Bakgrund

Det är viktigt att demokrati är en levande process och att Malmöborna har inflytande och möjlighet att påverka politiken mer än vid valen vart fjärde år. Om Malmöborna får möjlighet att engagera sig och ta ansvar kommer förtroendet för demokratin att bli starkare.
Om du hjälper beslutsfattarna att få ett större underlag kommer det att stärka kvaliteten i de kommunala verksamheterna och det blir enklare för kommunen att veta vad Malmöborna vill ha och behöver.
Allt fler kommuner konstaterar att utvecklingen av medborgarnas delaktighet har blivit en allt viktigare fråga. Kommunerna behöver utveckla sitt sätt att jobba för att uppnå ett engagemang som stödjer den representativa demokratin. Dialogen med invånarna ska vara en naturlig del i kommunernas arbete med att skapa underlag för beslut. I februari 2008 beslutade kommunstyrelsen i Malmö att genomföra Malmöinitiativet och Malmöpanelen för att skapa engagemang och göra både Malmöbor och förtroendevalda mer delaktiga


Senast ändrad: 2018-06-18 10:07